Rok 2013

 • Areálový rozvod plynu + RS k nafukovacej tenisovej hale – Spojená škola potravinárska – Nitra
 • ČOV – montáž vykurovania, rozvod vody, kotolňa – Štúrovo
 • Dobudovanie kanalizačnej siete – Nitra – Drážovce
 • Preložka STL prípojky plynu – Archeologický ústav SAV Nitra
 • Prestavba haly: UK, ZTL, rozvod plynu – Rovňany
 • Rozšírenie železničnej vlečky – ochrana STL plynovodu pre LOKOTRANS – Šurany
 • Rozšírenie STL plynovodu IBV CHrenová – Nitra

Preložka plynovodov pre stavbu – cesta I/75 Galanta obchvat:

 1. SO 701 – Preložka VTL plynovodu DN100 cesta I/75 km 1,457 – 1,504
 2. SO 702 – Preložka VTL plynovodu DN500 v križovatke „Galanta JUH“
 3. SO 703 – Preložka VTL plynovodu DN500, DN100, DN80 v križovatke „Matúškovo“
 4. SO 704 – Preložka VTL plynovodu DN150 cesta I/75 km 4,325 – 4,398
 5. SO 705 – Ochrana VTL plynovodu DN100 cesta III/5081 km 0,480

 

 • STL plynová prípojka, areálový rozvod plynu pre sušičky obilia – PD Mojmírovce
 • VTL plynová prípojka, STL areálový rozvod plynu, VTL RS pre BAP a BIA Plastic – Čab
 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Gymnázium A. Vrábela – Levice
 • Výstavba tlakovej kanalizácie, šácht – Výčapy – Opatovce
 • Preložka STL plynovodu a prípojky pre MENZI – MUCK – Lužianky
 • Úprava rozvodov plynu a pary, rekonštrukcia práčovne a kuchyne pre DSS Borinka – Nitra
 • Rekonštrukcia kotolní, areálový rozvod plynu na stavbe: Pečivárne Sereď I. – III. etapa
 • Preložka STL plynovodu pre Župné námestie – Nitra
 • Teplovodné rozvody, ZTL, UK pre bytové domy – Vráble
 • Rozvod STL plynovodu a prípojky pre bytové domy – Kalná nad Hronom
 • Preložka STL plynovodu pre multifunkčné ihrisko – Kalná nad Hronom